Sunday, 1 May 2011

:::Tudung:::


Sekadar Gambar hiasanUMMI  ingiN bercaKap PasaL tuDung. tuduNg bermacaM jenIs tuduNg, tuDunG maNa Yang KiTa suKa..? ( Khas untuK peremPuan sahaJa!)

JiKa diaNaLisis dengan PandaNgan maTa kasar, UMMI beranGGaPan pereMpuan seKarang saNgat suKa memaKai tuDunG yang JaraNg, kemungKinan ‘Panas’, JiKa tuduNg JaranG boLeh masuK angin, maKa kurangLah sediKit kepanasaN tersebut.

Then, PereMpuan sekarang juGak suKa pakaI tudung Yang Lilit-LiLit-LiliT, maKsudnya baNyaK kali liLit, HaL ini MungKin keraNa siFat pereMpuan YanG saNgaT berseNi, maKa LiLitan itu adaLah Tanda keseniaN.(*_*)Sekadar Gambar hiasan

adA Lagi seJenis PereMPuan, SuKa PakaI tuDunG YanG sinGKat, aTas DaDa & AtaS BaHU.. ini kemungKinan ImPaK daRi LiLiTaN Yang keterLalUan tadi, aTauPun memaNg tuDung Yang diBeLi itu singKaT, aTaupun Juga dia memanG suKa seleMPanG tuduNg, suPaYa naMPak leBih Cun! .. T___T

selain itU, aDa PulaK tuDung Yang memaNg saNgat simple, saRung atas kePaLa sahaJa. LeheR terdedaH TanPa diTuTuP. adaKaH PereKa tudunG tu Tak ngaJi BaB auRat??? T_____T

aDA Lagi.. haNya memaKai seLendaNg. SangKut seleNdaNg paDa kePaLa, ‘JamboL’ Kuar KaT dePan.. BiasaNya PakaIan Mak daTin Lah macaM niH. T_T

naK diringKasKan, sekaraNg ni memanG terLaLu baNyak ‘TuduNG GLamoUr’.

BuKanKah IsLam itu teLah menggarisKan caRa berPakaian Yang seBaik-BaikNya untuK pereMpUan..?

“Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah.”
[ Al-Ahzab :33]

“Hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka” [ An-Nur :31].

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. { al-AhZaB:59}Ya.. dengan beberaPa daLiL itu, kiTa sudaH mengetahuI akaN ‘undanG-UndanG’ pemaKaian tudunG yang diGarisKan oleH ALLaH. Namun, amaT menyedihKan seMakiN tidaK diendaHkan MutaKhir ini.
Sekadar gambar hiasan


ALLaH menyUruH kiTa menuTup seBaiK-BaiKnya pasti ada seBaB daN hiKmahnya, Dia Maha MengeTahui Apa YanG terbaiK buaT kiTa.

SeMua PereMPuan ‘TaHU’ PasaL ini, SemUa beLajaR pendidiKan IsLam.. ada beLajar BaB auRat BuKan? Jadi, SiLa amaLKaN iLmu YanG kiTa ada. ini Baru berCaKaP bab TuduNg, BelUm bab BaJU, seLuaR, daN sToKing Lagi.. KaLo bicaRa HaL aURat memanG amaT panJanG PerbicaRaanNya.


Ia berdasarkan sabda Nabi SAW 
من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئاً 
Ertinya : Sesiapa yang mempelopori sesuatu yang buruk, maka ke atasnya dosa dan dosa setiap orang yang membuatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya.."
( Riwayat Ahmad dan lain-lain : Sahih )

JanGanLah Kita terGoloNg daLam goloNgan orang Yang menglaMourKan tuDunG ‘peLik-PeLik’, daN meLanggaR huKum IsLam. JiKa oranG lain terIkut-iKut dengaN keburuKan terseBut, saHam ‘dosa’ teTap adA buaT kiTa. Jadi, JauhiLah perKaRa-PerKaRa Yang menyeBabKan kiTa mendaPat ‘dosA’.. seboLeh-beloHnya berusahaLah untuK menaMbahKan PahaLa dengan mengerJakan seGaLa perinTah ALLaH dan menJauHi LaraNgan-Nya.(“,)

aLangKah baikNya jiKa seoraNg ‘Gadis’ itu mengenaKan tudung yang ‘Labuh’, menutuPi ‘KeCantiKan’ yang sepatutNya hanya diLihat oleH ‘Mata’ YanG berHaK saHaja. ‘LabuH’ disiNi tiDakLah semesTiNya tuDung BuLaT, panJang saMpai LutuT. IsLam itu MudaH, tidaK menyusaHKan. PakaiLah tudunG Yang menutuP dada.. menutuP leHer..semBunyiKan ‘JambUL’.. JanGanLah berPakaIan seperTi oranG-orang JahiL, IsLam ada ‘ImeJ’ yang MuLia, IsLam memuLiaKan pereMpuan..IsLam menJaGa pereMpuan.. taPi mengaPa ‘menJauhi’ IsLam..? adaKah tidaK ingin TerJaGa daN terPeliHara..? TePuk dada, TanyaLah iMan...

Lagi saTu, Pakai tudunG laBuh, tudung besaR, Bukan kHas untuK usTazaH-UstazaH sahaJa. TaPi ‘suruHan’ ALLaH suPaya waniTa meLabuhKan tudunG adaLah kepada seMua waniTa Yang beriMan.

didiKLah diri untuK ‘memaKai tuduNg secaRa isLamik’. JanGan menjadi sepertI orang muNafiK. sebaGai seoraNg waNiTa isLam, kiTa perLu ada pendiriaN, ada pegangan.. JanGan muDah terpengaruh dengan fesyen-fesyen akhir zamaN ini. tidaK saLah berfesyen..taPi harus diTapis fesyen-fesyen tersebuT dengaN TapisaN berLandasKan syariaT Islam. JanGaN Jadi ‘MaK tuRut’ saHaJa..

ALLaH KurniaKan akaL..SePatutNya kiTa guNakaN untUk berFiKir deNgan seBaikNya (“,) beraNiLah untuK beruBah keraNa ALLaH..

cUBA dUlu, (naK DApat yaNG soleh Kan? Maka, solehahkanlah diri anak-anak dulu) Ummi doakan semoga bahagia Di dUNIA dan AKhirat... (^_^)

WaLLaHu a’LamnASIhat UMMI- untuk anak-anak gadis yang diciptakan CANTIK sejak azalinya...

0 Pandangan:

Post a Comment